Sammlung

Modellnummer 2728, versilbert (Besteck)
Modellnummer 2724 (Besteck)
Modellnummer 784, versilbert (Tafellöffel, Suppenlöffel)
Modellnummer 2725 (Tafelgabel)
Modellnummer 2720 (Besteck)
Modellnummer 785, versilbert (Besteck)
Modellnummer 787, versilbert (Tafelmesser)
Modellnummer 2725 (Tafelmesser)
Modellnummer 2722 (Besteck)
Modellnummer 785, versilbert (Teelöffel)
Modellnummer 2725 (Besteck)
Modellnummer 2723 (Besteck)
Modellnummer 781, versilbert (Tafellöffel, Suppenlöffel)
Modellnummer 788, versilbert (Tafelgabel)
Modellnummer 2724 (Tafelmesser)
Modellnummer 787, versilbert (Tafellöffel, Suppenlöffel)
Modellnummer 2721 (Tafelgabel)
Modellnummer 781, versilbert (Besteck)
Modellnummer 2720 (Tafellöffel, Suppenlöffel)
Modellnummer 788, versilbert (Besteck)
Modellnummer 784, versilbert (Besteck)
Modellnummer 787, versilbert (Tafelgabel)
Modellnummer 781, versilbert (Teelöffel)
Modellnummer 2728, versilbert (Besteck)
Modellnummer 788, versilbert (Teelöffel)
Modellnummer 2724 (Besteck)
Modellnummer 787, versilbert (Besteck)
Modellnummer 2721 (Teelöffel)
Modellnummer 2723 (Suppenlöffel, Tafellöffel)
Modellnummer 2720 (Besteck)
Modellnummer 728, versilbert (Tafellöffel, Suppenlöffel)
Modellnummer 785, versilbert (Besteck)
Modellnummer 787, versilbert (Tafelmesser)
Modellnummer 2725 (Tafelmesser)
Modellnummer 788, versilbert (Tafelmesser)
Modellnummer 785, versilbert (Teelöffel)
Modellnummer 2725 (Besteck)
Modellnummer 2719 (Suppenlöffel, Tafellöffel)
Modellnummer 2723 (Besteck)
Modellnummer 781, versilbert (Tafelmesser)
Modellnummer 788, versilbert (Tafelgabel)
Modellnummer 2724 (Tafelmesser)
Modellnummer 784, versilbert (Teelöffel)
Modellnummer 787, versilbert (Tafellöffel, Suppenlöffel)
Modellnummer 2726 (Teelöffel)
Modellnummer 2730 (Tafelgabel)
Modellnummer 2726 (Tafellöffel, Suppenlöffel)
Modellnummer 2733 (Tafelmesser)

Seiten